Næringens største utfordring, fiskevelferd, må løses

Av Solveig Eide Kirkeland, produktansvarlig Aquabyte

Det er en stor utfordring for oppdretterne å ha oversikt over hva som foregår i merden. Næringen har manglet et godt styringsverktøy og baserer driften på etablerte rutiner, historiske data og magefølelse. Ny teknologi er et viktig bidrag for å sikre bedre fiskevelferd.

Fiskevelferd er den største utfordringen næringen står ovenfor. Bare i Norge i fjor døde det 54 millioner fisk i sjøfasen. Vi opplever høy dødelighet til tross for at Norge er i verdenstoppen når det gjelder fiskevelferd sammenlignet med mange andre oppdrettsnasjoner. Det er avgjørende å finne metoder og verktøy som vil redusere antall døde individer.

Endring av dagens praksis og rutiner
Med kun de 12 helsekontrollene som er lovpålagt å utføre i løpet av et år, er det utfordrende for oppdretter å ha god kontroll. Helsekontrollene er ikke tilstrekkelig som verktøy for å ta gode og smarte beslutninger.

Både næringen og tilsynsmyndighetene har uttrykt at de er modne for endringer ved dagens praksis. Nylig opphevet Mattilsynet kravet om manuell telling av lus, og lus kan nå telles med automatisk lusetelling ved hjelp av ny teknologi.

Fra manuell scoring til bildebasert scoring
Kunstig intelligens og smarte algoritmer gir nøyaktig data om fiskens velferdsstatus. Maskinlæring har gjort det mulig å gå fra en manuell scoringsprosedyre til en bildebasert scoring og vurdering av fiskevelferden. Alt du visuelt kan observere på fisken, kan nå detekteres ved hjelp av denne teknologien.

Felles standard er avgjørende
Fiskevelferd har historisk sett blitt undersøkt og dokumentert i av oppdrettere og fiskehelsepersonell, men det har ikke vært på plass en standardisert måte å gjøre dette på. Det blir brukt ulike scoringssystemer, som gjør det vanskelig å sammenligne data innad i selskap, på tvers av selskap, mellom regioner osv. LAKSVEL-protokollen, som nylig ble publisert av Havforskningsinstituttet, ble laget og publisert for å fungere som en felles standard.

Aquabyte bruker LAKSVEL standarden (basert på FISHWELL) da den allerede er etablert og akseptert blant mange oppdrettere. Det er også den scorings-protokollen som er tydelig nok definert slik at den kan tas i bruk i et bildebasert scoringssytem.

Utvikling av Aquabytes bildebaserte scoring
Ved utvikling av bildebasert scoring av velferd var det behov for en mer presis definisjon. Aquabyte har samarbeid og hatt tett dialog med Havforskningsinstituttet for å sikre at protokollen har blitt fulgt gjennom hele utviklingsprosessen.

Da vi skulle utforske muligheten for et bildebasert scoringssystem, måtte en rekke ting kartlegges:

  • Kan indikatorene som scores ses på bilder tatt med Aquabyte’s kamera under vann?
  • Er det mulig å identifisere de ulike scorene LAKSVEL definerer for indikatorene på disse bildene?
  • Klarer vi å score indikatorene riktig?

Svaret på overnevnte spørsmål er “JA”. De observerbare indikatorene kan scores gjennom en bildebasert vurdering, og vi klarer å identifisere de ulike scorene i henhold til LAKSVEL-protokollen.

Bildebasert scoring gir større mulighetsrom
Ved å se på mulighetsrommet datadreven vurdering av fiskevelferden gir, har vi sett at vi kan levere ytterligere data som gir enda større verdi for oppdretteren. Med vårt system kan vi score flere indikatorer, samt bryte opp noen av indikatorene som er definert i LAKSVEL.

I tillegg til de observerbare indikatorene i LAKSVEL, leverer Aquabyte data til våre kunder på følgende indikatorer:

  • Exophtalmos (utstående øyne)
  • Skiller mellom aktive og helbredede sår.
  • Skiller mellom øvre og nedre kjevedeformitet
  • Individuell scoring av finner

Dette utgjør til sammen 16 indikatorer. Disse 16 velferdsindikatorene presenteres gjennom produktet Aquabyte WISE i vår webportal.

Datadreven fiskevelferd som styringsverktøy
Aquabytes WISE er mye mer enn et tall på velferd. Dataen er en ting, men hvordan denne brukes er det som gir oppdretteren verdi. Velferd-, luse-, vekt- og miljødata kan effektivt ses i en større sammenheng og brukes sammen for å ta smarte beslutninger. Oppdrettere får innsikt i kritiske punkt i dataen, og kan ved å bruke denne informasjonen aktivt optimalisere produksjonen sin. Eksempler er blant annet valg av gunstige behandlings- rutiner, metoder og tidspunkt eller det mest ideelle slaktetidspunkt for å unngå nedklassifisering.

Slik bidrar ny innsikt til bedre fiskevelferd
Med Aquabytes teknologi unngår man manuell håndtering, og oppdretterne får kontinuerlig, pålitelig data som gjør at de kan følge med på situasjonen i merdene sine. Slik kan de bruke denne informasjonen til å ta smarte avgjørelser.

Med ny teknologi får man mer og ny innsikt om fiskevelferden sin sammenlignet med tidligere, og man kan nå fatte beslutninger basert på kunnskap istedenfor etablert praksis og magefølelse.

Nyhet

Datadrevet ørretoppdrett

Med maskinlæringsmodeller utviklet spesifikt for ørret, kan Aquabyte-systemet estimere biomasse, telle lus og overvåke fiskevelferd…

Nyhet

Nærmere fisken kommer du ikke

Vi har erstattet stillbilder med levende video i Aquabyte Brukerportal. Med direktestrømmmet video fra Aquabyte-kameraet…
keyboard_arrow_up