- Med en god relasjon mener jeg at vi må etablere et samspill hvor Aquabyte og Måsøval bidrar til å gjøre hverandre bedre, også utover leveransen av selve kameraet, sier fiskehelsesjef Andreas Skagøy i Måsøval. - Vi har lært mye om kamerateknologi gjennom samarbeidet så langt, og vi har inntrykk av at Aquabyte har lært mye av oss når det gjelder å tilpasse innovativ teknologi til praktisk oppdrett. (Foto: Måsøval)

Ny teknologi skal gjøre hverdagen tryggere og enklere

Hver eneste uke leverer Måsøval sunn og god mat til over to millioner mennesker over hele verden. Selskapet har hovedkontor på Frøya, helt ytterst ute på trøndelagskysten hvor det er uvanlig stor tidevannsforskjell, og hvor laksen svømmer rundt i en stri strøm av friskt og kaldt vann. Måsøval har også anlegg i nabokommunen Hitra, og fra Levanger i nord til Volda i sør. Selskapet er i sterk vekst med sine godt over to hundre ansatte.

-Som lakseprodusent ønsker vi hele tiden å ta i bruk teknologi som gjør hverdagen tryggere og enklere, og gir oss bedre kontroll på lakselus og fiskevelferd. De siste årene har vi samarbeidet med ulike leverandører av løsninger til dette, og opplever at Aquabyte er blant dem som har kommet lengst, sier fiskehelsesjef og områdeleder Andreas Skagøy i Måsøval AS. – Vi har foreløpig tatt i bruk systemet fra Aquabyte ved ett av våre anlegg, et oppdrettsanlegg som ligger eksponert til, på utsiden av Frøya i Trøndelag.

-Vi må bruke algoritmer og prediksjon
Vi forventer at automatisk lusetelling og velferdsscore vil være bransjestandard om noen år, og at dagens manuelle målinger gradvis fases ut, sier Skagøy. Vi trenger datasett som speiler virkeligheten så godt at vi kan bruke det til beslutningsstøtte i sanntid. Derfor er kamera-plattformen til Aquabyte et kjempeløft. Vi trenger algoritmer og prediksjon for å ha kontroll i merden.

Med et slikt bakteppe; hvilke kvaliteter leter dere etter hos en leverandør?
-Over tid vil sensorikk, algoritmer, datafangst og prediksjon bli en del av hverdagen. Vi er i løpende dialog med gode fagmiljøer; både leverandører som Aquabyte, og ulike institusjoner. Etter hvert ser vi hvem som har livets rett, og som kan drive frem innovasjon. I tillegg må de være en god match for oss, og i så måte har vi en god relasjon til Aquabyte.

-Med en god relasjon mener jeg at vi må etablere et samspill hvor Aquabyte og Måsøval bidrar til å gjøre hverandre bedre, også utover leveransen av selve kameraet. Måsøval har lært mye om kamerateknologi gjennom samarbeidet så langt, og vi har inntrykk av at Aquabyte har lært mye av oss når det gjelder å tilpasse innovativ teknologi til praktisk oppdrett. En leverandør som forstår sin rolle i et helhetlig oppdretter-perspektiv, er oftest en god leverandør. Vi vet at kameraet funker og vi forstår at vi på leverandørsiden møter mange veldig smarte mennesker. Likevel må de forstå våre rammebetingelser, det kommersielle bakteppet og ikke minst hvordan de skal levere et produkt som funker uansett vær og strømforhold gjennom hele produksjonssyklusen.

-Det betyr at samspillet mellom kamerasystemet og folkene vi jobber med må generere en merverdi og forstå hva som skiller et godt produkt i oppdrett fra et annet. Aquabyte har eksempelvis lykkes med dette gjennom å smidig øke fokuset på å bedre kunne skille lakselus fra skottelus.

Hvordan ser fremtidens oppdrettsanlegg ut?
– Vi er inne i en tid hvor stadig nye konsepter utfordrer tradisjonelle åpne merder. Jeg tror enkelte av disse vil lykkes, og bidra til å øke produksjonen av laks nasjonalt og internasjonalt. Dette vil særlig være heldig i de tilfellene hvor vi kan oppnå god utnyttelse av arealer som ikke er egnet til tradisjonelle anlegg. Måsøval arbeider også med alternative løsninger, eksempelvis gjennom vårt utviklingsprosjekt Aqua Semi. Konseptet er innovativt på flere områder, og kan potensielt redusere risiko for både lus og sykdom. Samtidig vil man kunne overvåke fisk og miljø bedre, og dermed optimalisere produksjonen ytterligere.

– Jeg er uansett overbevist om at åpne merder på gode lokaliteter ikke vil gå av moten. Gitt gode miljøforhold og et godt forvaltet soneregime representerer åpne merder lavere kostnadsbruk, effektiv produksjon, beskjedne naturinngrep og begrenset risiko. Selv om fremtiden byr på flere gode alternative produksjonsformer, mener jeg åpne merder fremdeles vil ha stor betydning.

Dere har høye ambisjoner om å skape verdier langt utover økonomiske resultater. Positive ringvirkninger lokalt og i regionen. Hva med bærekraft og det globale perspektivet?
-Slik vi ser det er laks i et klima- og miljøperspektiv en glimrende bærekraftig animalsk proteinkilde. Vår jobb er da og bidra til at laks opprettholder denne posisjonen, og utvikler seg videre i en bærekraftig retning. Åpenbare tiltak i så måte er å videreutvikle sammensetningen av fôret vi benytter, samt å redusere dødelighet og svinn. Jo færre laks som dør på sin ferd fra klekkeri til slakteri, jo mer bærekraftig vil produksjonen vår være. Måsøval vil arbeide strukturert med dette.

-En bærekraftig klode er avhengig av havbruksnæringen. Det er i vann vi må dekke matbehovet til en voksende befolkning. Skal vi levere på det, må vi stille høye krav til oss selv og hverandre; enten vi er forbrukere, oppdrettere, naboer eller leverandører av innovativ teknologi, oppsummerer Andreas Skagøy.

Nyhet

Nærmere fisken kommer du ikke

Vi har erstattet stillbilder med levende video i Aquabyte Brukerportal. Med direktestrømmmet video fra Aquabyte-kameraet…
keyboard_arrow_up