Aquabyte WISE

Welfare Indicator ScorEDatabaserte beslutninger for økte inntekter

WISE overvåker og identifiserer alle observerbare velferdsindikatorer. Verktøyet gir også en løpende overvåkning av velferds-status i merden. Du får sanntids-kunnskap for alle de velferdsindikatorene du trenger. Skinn, øye, deformiteter, finner og kjønnsmodning. Når du trenger det.

Du kan velge indikatorer som er tilpasset dine behov. Hele året.

Ved å ha løpende kontroll på velferds-statusen reduseres både risikoen for redusert velferd, og risikoen for nedklassing på grunn av dårlig velferd. Du får også informasjon for å kunne ta databaserte beslutninger på alle sentrale velferdsindikatorer slik at effektivitet og inntekter økes.

Verdi for deg

  • Kunnskap om fiskens velferdsstatus for å kunne holde denne på et kontinuerlig høyt nivå
  • Reduserer risiko for dødelighet
  • Reduserer risiko for nedklassifisering
  • Økt verdiskapning

WISE er basert på LaksVel standarden, og vi har i utviklingen av dette produktet samarbeidet med Havforskningsinstituttet. Dette har resultert i en metode som er i henhold til LaksVel-standarden, der vi overfører «manuell» scoring av fisk til bildebasert scoring. Basert på dette samarbeidet har vi utviklet en scorings guide for bildebasert dokumentasjon av velferd.

Aquabyte LICE

Aquabyte LICE overvåker og teller lusenivåene helt uten fysisk håndtering av fisk. Aquabyte LICE erstatter behovet for manuell telling av lakselus på lokaliteten, og det kan brukes for ukentlig rapportering til Mattilsynet, følge trender over tid og oppdage endringer i lusenivåer tidlig. Dette gir bedre grunnlag for å fatte gode beslutninger og iverksette målrettede tiltak for bekjempelse av lakselus.

Verdi for deg

  • Nøyaktig daglig telling av lakselus i ulike livsstadier
  • Daglig oversikt over trender og utvikling av lusesituasjonen
  • Pålitelig effektmåling i sanntid av preventive tiltak og avlusninger
  • Mindre håndtering og stress av fisken

OMFATTENDE kundestøtte og konsulenthjelp

Vi tilbyr alle kunder omfattende oppfølging og kundestøtte. For oss er det viktig at du får nytte av våre produkter, og kan ta de i bruk på en slik måtte at det skaper verdi.

Spørsmål og svar om maskinlæring

Meny